Privacy en informatie

Beroepscode
Wij hanteren bij MIX diëtisten de beroepscode zoals deze staat beschreven bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
U kunt de beroepscode hier lezen.

AVG
MIXdiëtisten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van MIXdiëtisten dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
MIXdiëtisten heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
MIXdiëtisten bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
MIXdiëtisten zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). MIXdiëtisten heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

MIXdiëtisten zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft MIXdiëtisten een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. MIXdiëtisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mixdietisten.nl.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
MIXdiëtisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u  desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-34154302 (Marjolein de Pundert), 06-50855371 (Iris Walsmit) of 06-22382211 (Glynis van der Windt) of via info@mixdietisten.nl

Website
Op onze website willen wij uw privacy respecteren. Ook willen wij onze website blijven optimaliseren voor u als bezoeker. Daarom maken wij gebruik van Google Analytics.
Om uw privacy te waarborgen anonimiseren wij uw ip adres bij het bezoeken van onze website en slaan wij geen persoonlijke gegevens op. Ook hebben wij binnen onze Google Analytics instellingen alles omtrent data deling uitgeschakeld. De informatie dient dus alleen voor verbetering van onze website.

Onze website is voorzien van een geldig SSL certificaat en doen wij er alles aan om niet meer gegevens van u te vragen dan noodzakelijk en zijn onze cookies 24 uur geldig en de bewaar tijd van onze Google Analytics data is maximaal 14 maanden.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling
Wij doen er uiteraard alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden. Maar heb je een klacht of ben je ontevreden, dan staan we altijd open voor een gesprek. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KPC)
Amsterdamsestraatweg 16
3812 RS Amersfoort
Tel.nr. 033-4216100
www.paramedisch.org